ผู้บริหาร

นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2011
ปรับปรุง 19/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 227713
Page Views 302201
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : lovelove326@live.com
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2556,14:17  อ่าน 886 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่านจับใจความจากนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน

ชื่องานวิจัย               การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

จากนิทาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้วิจัย                  นางรัชดาวัลย์     วงษ์ชื่น

ชื่อโรงเรียน              โรงเรียนบ้านพุตะแบก

ปีที่ทำการวิจัย           ปีการศึกษา  2554

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนเขียนย่อความ  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียนย่อความให้สูงขึ้น  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านพุตะแบก  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  8  คน  ผู้วิจัยทำการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบการเขียนย่อความก่อนเรียน  พบว่านักเรียนทุกคนมีทักษะในการเขียนย่อความน้อย  อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุง  จึงพัฒนาทักษะการเขียนย่อความโดยมีครูเป็นผู้สอน  ใช้แบบฝึกอ่านจับใจความเป็นสำคัญและฝึกเขียนย่อความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  จากนั้นบันทึกความก้าวหน้า  ในการเขียนย่อความอีกครั้งหนึ่ง  ครูตรวจผลงานและให้คะแนน  โดยใช้แบบประเมินการเขียนย่อความ  จากนั้นเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังเรียนของนักเรียน

                    ผลการวิจัยปรากฏว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนสามารถพัฒนาทักษะการเขียน  ย่อความให้สูงขั้นได้

โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2556,14:17   อ่าน 886 ครั้ง
Banputabaek.ac.th © 2011 | Powered by Thaischool.in.th and theme by Thaischool
Web host and Domainname copyright by.THAISCHOOL
All page Modify & Develop by.kuzaa516